Για παραγγελία καλέστε στο 2104829801 ή στείλτε mail στο sales@cobra-center.gr 

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

 

1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Cobra Center ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών για όλες τις συσκευές και έξι (6)  μήνες για όλα τα παρελκόμενα αυτών, όπως π.χ. μπαταρία, φορτιστή, κεραία, μικρομεγάφωνο και μικροακουστικό, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς.

 

2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της Cobra Center θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

 

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Η Cobra Center διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν το προϊόν δεν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς από τον καταναλωτή.

 

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στο service της εταιρείας που εδρεύει στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, Τ.Κ. 17778 στον Ταύρο Αττικής, καθώς επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επισκευή του.

 

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο service της Cobra Center.

 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

• Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας.

• Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε μη εξουσιοδοτημένο service από την Cobra Center.

• Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων.

• Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό σειράς (S/N) ή έχει παραβιαστεί το αυτοκόλλητο ασφαλείας (εάν υπάρχει).

• Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Cobra Center.

• Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από ακραίες συνθήκες, αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της Cobra Center.

 

7. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.

 

8. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η Cobra Center δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.